Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacja o rekrutacji do PSM I stopnia

 

Zespól Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, że badania przydatności kandydatów do nauki w naszej szkole odbędą się w następujących dniach:

 

10 czerwca 2019 roku - badanie uzdolnień ogólnomuzycznych (część I)

10 czerwca 2019 roku – badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie

11 czerwca 2019 roku – badanie uzdolnień ogólnomuzycznych (część II)

12 czerwca 2019 roku – badanie uzdolnień ogólnomuzycznych (część III)

 

Kandydata obowiązują wszystkie trzy dni badań.

  

Godziny rozpoczynania badań z podziałem kandydatów na poszczególne grupy
zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń PSM I stopnia 
w dniu 03 czerwca 2019 roku.

 

Informacje telefoniczne nie będą udzielane.

  

Badania do PSM I stopnia 
odbędą się

w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku,
przy ulicy Podleśnej 2.

 

Uwaga!

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM I st. proszeni są o przybycie na badania 15 minut wcześniej przed wyznaczonym przez szkołę terminem.

Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach.

 


W Sekretariacie PSM I st. ul. Podleśna 2, pokój B 12 należy złożyć następujące dokumenty: 

  • 1) wniosek o przyjęcie do PSM I st. (dostępny w sekretariacie szkoły), w którym należy podać jeden instrument,
    o przyjęcie na który kandydat ubiega się;

  • 2) zaświadczenie lekarskie – (wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej- wypisane w sposób czytelny)
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej;

  • 3) (w przypadku, jeżeli dziecko kończy w danym roku kalendarzowym 5 lat do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole).
    Przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminie od dnia 1 marca do 20 maja 2019 r.

Sekretariat pracuje:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 16.00
wtorek, czwartek w godz. 11.00 – 19.00

tel. 85 740 38 95 

Informacje dotyczące terminów i organizacji badań uzdolnień wywieszane są na tablicy ogłoszeń szkoły na co najmniej
7 dni przed ich rozpoczęciem. Prosimy o osobiste sprawdzenie godziny rozpoczynania badań z podziałem kandydatów na poszczególne grupy. Informacje telefoniczne nie będą udzielane. 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do badań uzdolnień jest złożenie w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 1-2, a w przypadku dzieci pięcioletnich również opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

 

 

 

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku